Вестник гражданского процесса
RU
main-photo

Наши индексы цитирования:

ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ИЗ ЛИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ТРУДНОСТИ ЖАНРА

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА


Н.Н. ТАРУСИНА

Н.Н. ТАРУСИНА,
кандидат юридических наук, профессор, декан юридического факультета,
заведующая кафедрой социального и семейного законодательства
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова,
Заслуженный юрист РФ

DOI: 10.24031/2226-0781-2019-9-1-254-273

Статья посвящена современным тенденциям судебного познания и доказатель-
ственной деятельности по делам из личных семейных правоотношений. Автор
рассматривает предпосылки, предопределяющие указанные тенденции и специ-
фику доказывания по семейным делам в целом, обобщает и анализирует акту-
альные особенности формирования предмета доказывания, установления и оцен-
ки доказательственных фактов по делам о признании брака недействительным,
расторжении брака, об установлении внебрачного отцовства, а также о призна-
нии родительских прав при применении вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (программы суррогатного материнства), по спорам о месте прожива-
ния ребенка и порядке общения с ним, об ограничении, о лишении родительских
прав, об установлении и отмене усыновления/удочерения. Анализируются право-
вые позиции высших судебных инстанций (КС РФ, ВС РФ), в том числе применяе-
мые ими технологии судебного усмотрения и судебного активизма. Предлагают-
ся иллюстрации актуальной судебной практики. Высказываются соображения
по оптимизации правоприменительной, в том числе доказательственной, дея-
тельности судов при рассмотрении дел из личных семейных правоотношений,
а также о необходимости перевода ряда их правовых позиций в пространство
нормативно-правовых актов посредством реализации права на законодатель-
ную инициативу.

Ключевые слова: суд; семейные дела; предмет доказывания; доказательственные
факты; правовая позиция; законодательная инициатива.

References

Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava. T. 2 [General Theory of Law. Vol. 2]. Moscow,
1982. (In Russian)
Antokolskaya M.V. Semejnoe pravo [Family Law]. Moscow, 1996. (In Russian)
Bonner A.T. Iskusstvennoe oplodotvorenie: dostizheniya i proschyoty sovremennoj meditsiny
i chelovecheskie dramy [Artificial Insemination: Achievements and Miscalculations
of Modern Medicine and Human Drams]. Zakon = Law, 2015, no. 9. (In Russian)
Butnev V.V., Tarusina N.N. Ocherki po teorii grazhdanskogo protsessa [Essays on the
Theory of Civil Procedure]. Moscow, 2015. (In Russian)
Danilenkov A.V. Vozrastnoj tsenz rebenka kak odin iz sposobov ogranicheniya prav
ottsov v RF [Age Qualification of the Child as One of the Ways of Limiting the Rights
of Fathers in the Russian Federation]. Semejnoe i zhilishchnoe pravo = Family and Housing
Law, 2013, no. 2. (In Russian)
Ilina O.Yu. Problemy interesa v semejnom prave Rossijskoj Federatsii [Problems of
Interest in Family Law of the Russian Federation]. Moscow, 2007. (In Russian)
Isaeva E.A. Transformatsiya instituta sem’i: opyt zarubezhnykh stran [Transformation
of the Institute of the Family: The Experience of Foreign Countries]. Sotsial’no-yuridicheskaya
tetrad’ = Socio-Legal Notebook, 2013, no. 3. (In Russian)
Khazova O.A. Ustanovleniye ottsovstva [Establishment of Paternity]. Zakon = Law,
1997, no. 11. (In Russian)
Kleandrov M.I. Status sud’i. Pravovoj i smezhnye komponenty [Status of the Judge.
Legal and Related Components]. Moscow, 2008. (In Russian)
Materova M.B. Sudebnoe rassmotrenie del ob ustanovlenii ottsovstva [Judicial Review
of Cases on Establishing Paternity]. Moscow, 1972. (In Russian)
Matveeva N.A. Prezumptsiya ottsovstva i problemy eyo podtverzhdeniya [Presumption
of Paternity and Problems of Its Confirmation]. Semejnoe i zhilishchnoe pravo =
Family and Housing Law, 2014, no. 4. (In Russian)
Meyer D.I. Russkoe gragdanskoe pravo. T. 2 [Russian Civil Law. Vol. 2]. Moscow,
1997. (In Russian)
Pelevin S.M. O podvedomstvennosti del o rastorzhenii braka [On the Jurisdiction of
Divorce Proceedings]. Vestnik LGU = Bulletin of the Leningrad State University, 1972,
no. 5. (In Russian)
Proshchalygin R.A. Problema primeneniya prezumptsii ottsovstva supruga materi
rebenka pri gosudarstvennoj registratsii rastorzheniya braka [The Problem of the Presumption
of Paternity of the Spouse of the Mother of the Child During the State Registration
of Divorce]. Semejnoe i zhilishchnoe pravo = Family and Housing Law, 2018,
no. 4. (In Russian)
Reshetnikova I.V. (ed.). Spravochnik po dokazyvaniyu v grazhdanskom sudoproizvodstve
[Proving Guide in Civil Proceedings]. Moscow, 2005. (In Russian)
Shershenevich G.F. Uchebnik russkogo gragdanskogo prava [Textbook of Russian
Civil Law]. Kazan, 1905. (In Russian)
Tarusina N.N. Institut supruzhestva: brachnye «igry na gendernom pole» prodolzhayutsya
[Institute of Matrimony: Marriage “Games on the Gender Field” Continue].
Vestnik Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta im. P.G. Demidova. Seriya «Gumanitarnye
nauki» = Bulletin of the P.G. Demidov Yaroslavl State University. Series “Humanities”,
2018, no. 1. (In Russian)
Tarusina N.N. O sudebnom pravotvorchestve kak problemnoj forme sudebnogo
usmotreniya [On Judicial Lawmaking as a Problem Form of Judicial Discretion]. Vestnik
Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «pravo» = Bulletin of the Tver State
University. Series “Law”, 2018, no. 1. (In Russian)
Tarusina N.N. O sudebnom usmotrenii: zametki semeynoveda [On Judicial Discretion:
Notes of a Family Analyst]. Yaroslavl, 2011. (In Russian)
Tarusina N.N. Semejnoe pravo: v «orkestrovke» suverennosti i sudebnogo usmotreniya
[Family Law: In the “Orchestration” of Sovereignty and Judicial Discretion]. Moscow,
2014. (In Russian)
Tarusina N.N., Sochneva O.I. O fiktivnosti v semejno-pravovoj sfere [On Fictitiousness
in the Family and Legal Sphere]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of
Russia: Experience, Analysis, Practice, 2015, no. 6. (In Russian)
Tarusina N.N., Sochneva O.I. Prava detej [Children’s Rights]. Moscow, 2018. (In
Russian)
Valeev D.Kh. Sovremennaya reforma grazhdanskogo sudoproizvodstva [Modern
Reform of Civil Proceedings]. In Sed’moj permskij kongress uchyonykh-yuristov: Sbornik
nauchnykh statej [The Seventh Perm Congress of Lawyers: Collection of Scientific Articles].
Perm, 2017. (In Russian)
Vereshchagin A.N. Osobye mneniya sudej [Dissenting Opinions of Judges]. Gosudarstvo
i pravo = State and Law, 2008, no. 2. (In Russian)
Zaytsev O.V. Rol’ sudebnykh reshenij (pretsedentov) i sudebnoj praktiki v regulirovanii
obshchestvennykh otnoshenij [The Role of Judicial Decisions (Precedents) and Judicial
Practice in Regulating Public Relations]. Vestnik grazhdanskogo protsessa = Herald of
Civil Procedure, 2018, no. 2. (In Russian)
Zhuykov V.M., Treushnikov M.K. (eds.). Kommentarij k grazhdanskomu
protsessual’nomu kodeksu Rossijskoj Federatsii [Commentary on the Civil Procedure
Code of the Russian Federation]. Moscow, 2007. (In Russian)
Zykov S.V. Opredelenye mesta zhitel’stva rebenka: dejstvuyushchie pravovye pozitsii
ESPCh i natsional’noe primenenie [Determining the Place of Residence of the Child:
Current Legal Positions of the ECHR and National Application]. Semejnoe i zhilishchnoe
pravo = Family and Housing Law, 2018, no. 3. (In Russian)

Information about the author

Tarusina N.N. (Yaroslavl, Russia) – Candidate of Legal Sciences, Professor, Head of
the Department of Social and Family Law, Dean of the Faculty of Law of the P.G. Demidov
Yaroslavl State University, Honored Lawyer of the Russian Federation (14 Sovetskaya
St., Yaroslavl, 150003, Russia; e-mail: nant@uniyar.ac.ru).

Recommended citation

Tarusina N.N. Dokazyvanie po grazhdanskim delam iz lichnykh semejnykh pravootnoshenij:
trudnosti zhanra [Evidence in Civil Cases Considering Personal Family Relations:
Challenges of the Genre]. Вестник гражданского процесса = Herald of Civil
Procedure, 2019, no. 1, p. 254–273. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2019-9-1-
254-273

 1a.jpg  баннер2.jpg  баннер3.jpg

Ключевые слова