Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

GENERAL CHARACTERISTIC OF THE METHOD OF LEGAL REGULATION OF LEGAL RELATIONS IN CIVIL PROCEDURE

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTIST


Ya.O. BEKLOV

Ya.O. BEKLOV,
Postgraduate Student of the Department of Civil Procedure
of the Lomonosov Moscow State University

DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-6-193-207

The article is devoted to the description of the method of legal regulation of legal relations in
civil procedure from the point of view of primary methods of legal regulation: prescriptive
and dispositive. These methods of legal regulation are inseparably primary, basic in any
branch of law; they gives general directions, models of legal regulation, and they take
place on the basis of influence on the behavior of subjects. Civil procedure regulates
social relations by a combination of general legal ways of legal regulation (prescriptions,
prohibitions and permissions). The ways of uniting into the system in the field of law and
realizing in civil procedural legal relations form a specific method of legal regulation, which
manifests itself in the position of the subjects in the legal relationship, in specific legal facts
and sanctions in civil procedure. In this article, the author gives a general description of the
method of legal regulation of civil procedural relations, gives examples and in the course
of the analysis comes to the conclusion that certain methods are validated.

Keywords: civil procedure; legal regulation; method of legal regulation; method of legal
regulation of legal relations in civil procedure; prescriptive method; dispositive method.

References

Abalmasova Zh.S. O metode pravovogo regulirovaniya grazhdansko-protsessual’nykh
otnoshenij [On the Method of Legal Regulation of Civil Procedural Relations]. Vestnik
SGAP = Herald of Saratov State Academy of Law, 2003, no. 3. (In Russian)
Aboznova O.V. Sud v mekhanizme realizatsii prava na sudebnuyu zashchitu v grazhdanskom
i arbitrazhnom protsesse: Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [The Court in the
Mechanism of Realization of the Right to Judicial Protection in Civil and Arbitration
Procedure: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Yekaterinburg, 2006. (In
Russian)
Afanasyev S.F. Sudebno-pravovaya politika v sfere grazhdanskogo sudoproizvodstva
[Judicial and Legal Policy in the Field of Civil Proceedings]. In Matuzov N.I., Malko A.V.
(eds.). Rossijskaya pravovaya politika: Kurs lektsij [Russian Legal Policy: Course of Lectures].
Moscow, 2003. (In Russian)
Baytin M.I. Voprosy obshchej teorii gosudarstva i prava [Issues of the General Theory
of State and Law]. Saratov, 2006. (In Russian)
Bondar A. Ravnopravie storon – konstitutsionnyj printsip grazhdanskogo i arbitrazhnogo
protsessa [Equality of the Parties is the Constitutional Principle of Civil and Arbitration
Procedure]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration and Civil Procedure,
2005, no. 11. (In Russian)
Bonner A.T. Sootnoshenie vlastnosti i dispozitivnosti v razvitii grazhdanskikh protsessual’nykh
pravootnoshenij [The Ratio of Authority and Disposition in the Development
of Civil Procedural Legal Relations]. In Aktual’nye problemy zashchity sub’ektivnyh
prav grazhdan i organizatsij [Actual Problems of Protecting the Subjective Rights of Citizens
and Organizations]. Moscow, 1985. (In Russian)
Leyst O.E. Sushchnost’ prava. Problemy teorii i filosofii prava [The Essence of Law.
Problems of Theory and Philosophy of Law]. Moscow, 2002. (In Russian)
Marchenko M.N. (ed.). Obshchaya teoriya gosudarstva i prava. Akademicheskij kurs.
V 3 t. [The General Theory of State and Law. Academic Course. In 3 vol.]. Moscow, 2010.
(In Russian)
Mashtakov K.M. Teoreticheskie voprosy razgranicheniya publichnogo i chastnogo
prava: Dis. … kand. yurid. nauk [Theoretical Issues of the Distinction Between Public
and Private Law: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Rostov-on-Don, 2001.
(In Russian)
Osokina G.L. Grazhdanskij protsess. Obshchaya chast’ [Civil Procedure. General Part].
Moscow, 2003. (In Russian)
Palevin S.M. Eshche raz o «edinom» grazhdanskom protsessual’nom prave [Once Again
on the “Unified” Civil Procedural Law]. Pravovedenie = Jurisprudence, 1998, no. 1. (In
Russian)
Ryazanovsky V.A. Edinstvo protsessa: Uchebnoe posobie [Process Unity: Textbook].
Moscow, 2005. (In Russian)
Shcheglov V.N. Predmet i metod grazhdanskogo protsessual’nogo prava [The Subject
and Method of Civil Procedural Law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo = Soviet State and
Law, 1974, no. 11. (In Russian)
Solovyev V.S. «Publichnoe» i «chastnoe» v nalogovom prave [«Public» and «Private»
in Tax Law]. Zakonodatel’stvo i ekonomika = Legislation and Economics, 2000, no. 8.
(In Russian)
Sorokin V.D. Metod pravovogo regulirovaniya [Method of Legal Regulation]. Moscow,
1976. (In Russian)
Sorokin V.D. Pravovoe regulirovanie: predmet, metod, protsess [Legal Regulation: Subject,
Method, Process]. Pravovedenie = Jurisprudence, 2000, no. 4. (In Russian)
Sukhanov E.A. O problemakh stanovleniya i razvitiya rossijskogo chastnogo prava
[On the Problems of the Formation and Development of Russian Private Law]. In Tsivilisticheskie
zapiski: Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 3 [Civil Notes: Interuniversity
Collection of Scientific Papers. Issue 3]. Moscow, 2004. (In Russian)
Teryaevsky S.A. Sistema metodov pravovogo regulirovaniya v yuridicheskoj praktike
sovremennogo rossijskogo gosudarstva [The System of Legal Regulation Methods in the
Legal Practice of the Modern Russian State]. Saratov, 2009. (In Russian)
Tiunova L.B. Sistema pravovykh norm i otraslevoe delenie prava [The System of Legal Norms
and Sectoral Division of Law]. Pravovedenie = Jurisprudence, 1987, no. 4. (In Russian)
Treushnikov M.K. (ed.). Grazhdanskij protsess: Khrestomatiya: Uchebnoe posobie
[Civil Procedure: Reader: Textbook]. 3rd ed. Moscow, 2015. (In Russian)
Treushnikov M.K. Grazhdanskij protsess: Uchebnik [Civil Procedure: Textbook]. 5th ed.
Moscow, 2017. (In Russian)
Vikut M.A. Vzaimodejstvie publichnogo i chastnogo prava v grazhdanskikh protsessual’nykh
pravootnosheniyakh [The Interaction of Public and Private Law in Civil Procedural
Legal Relations]. In Yarkov V.V., Zhilin G.A., Zaytsev I.M. (eds.). Teoreticheskie
i prikladnye problemy reformy grazhdanskoj yurisdiktsii: Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh
trudov [Theoretical and Applied Problems of Civil Jurisdiction Reform: Interuniversity
Collection of Scientific Papers]. Yekaterinburg, 1998. (In Russian)
Yarkov V.V. Grazhdanskij protsess: Uchebnik dlya studentov vysshikh yuridicheskikh
zavedenij [Civil Procedure: Textbook for Students of Higher Education Organizations].
10th ed. Moscow, 2017. (In Russian)
Yudin A.V. Grazhdanskoe protsessual’noe pravonarushenie i otvetstvennost’: Monografiya
[Civil Procedure and Liability: Monograph]. St. Petersburg, 2009. (In Russian)
Yukov M.K. K voprosu o kriteriyakh vydeleniya institutov v grazhdanskom protsessual’-
nom prave [On the Criteria for the Separation of Institutions in Civil Procedural Law].
In Problemy dejstviya i sovershenstvovaniya sovetskogo grazhdanskogo protsessual’nogo
zakonodatel’stva [Problems of Action and Improvement of the Soviet Civil Procedural
Legislation]. Sverdlovsk, 1982. (In Russian)
Zaytsev I.M. Sootnoshenie publichno-pravovogo i chastnopravovogo v Grazhdanskom
protsessual’nom kodekse [The Ratio of Public Law and Private Law in the Civil Procedure
Code]. In Yarkov V.V., Zhilin G.A., Zaytsev I.M. (eds.). Teoreticheskie i prikladnye
problemy reformy grazhdanskoj yurisdiktsii: Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh trudov
[Theoretical and Applied Problems of Civil Jurisdiction Reform: Interuniversity Collection
of Scientific Papers]. Yekaterinburg, 1998. (In Russian)
Zhilin G.A. Sootnoshenie publichnogo i chastnogo v deyatel’nosti sudov obshchej yurisdiktsii
po osushchestvleniyu pravosudiya po grazhdanskim delam [The Ratio of Public
and Private in the Activities of Courts of General Jurisdiction in the Administration of
Justice in Civil Cases]. In Yarkov V.V., Zhilin G.A., Zaytsev I.M. (eds.). Teoreticheskie
i prikladnye problemy reformy grazhdanskoj yurisdiktsii: Mezhvuzovskij sbornik nauchnykh
trudov [Theoretical and Applied Problems of Civil Jurisdiction Reform: Interuniversity
Collection of Scientific Papers]. Yekaterinburg, 1998. (In Russian)

Information about the author

Beklov Ya.O. (Moscow, Russia) – Postgraduate Student of the Department of Civil
Procedure of the Lomonosov Moscow State University (119991, GSP-1, Moscow, Leninskie
Gory, 13, Room 404A-405A; e-mail: beklow11@gmail.com).

Recommended citation

Beklov Ya.O. Obshchaya kharakteristika metoda pravovogo regulirovaniya grazhdanskikh
protsessual’nykh otnoshenij [General Characteristic of the Method of Legal Regulation
of Legal Relations in Civil Procedure]. Вестник гражданского процесса = Herald
of Civil Procedure, 2018, no. 6, p. 193–207. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-
2018-8-6-193-207

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords